Thema's

De ChristenUnie:

  • Zorgt dat iedereen meetelt
  • Investeert in de toekomst van kinderen
  • Komt op voor (godsdienst)vrijheid

Daarom willen wij in onze gemeente de komende periode onze aandacht vooral geven aan:

Betrouwbare overheid en veiligheid

Betrouwbare overheid:
Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal: mensen en maatschappelijke verbanden. De gemeente heeft daarbij een bescheiden rol met als taak de kracht in de samenleving te versterken en daarom naast de mensen te staan. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid, maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. En om een vangnet te bieden voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen uit hun directe omgeving kunnen.

Veiligheid:
Dorpen waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen. Waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen. En waarin ouderen veilig over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.

Iedereen telt mee

Zorg:
De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. De ChristenUnie wil in Overbetuwe bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. Ons uitgangspunt is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen. Om deel te nemen aan de samenleving. Om te worden beschermd en om zorg te ontvangen wanneer dat nodig is.

Gezin, jeugd en onderwijs:
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Overbetuwe moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen. Deze zorg moet zo goed als mogelijk passen bij de identiteit van het gezin.

Kunst, cultuur en sport:
Cultuur draagt bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning. De ChristenUnie ziet meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden. Daarom zetten we in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen, maar ook volwassenen, zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.

  • Mensen uit gezinnen in armoede in Overbetuwe kunnen korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen en/of sport. Er wordt actief voorgelicht over de mogelijkheden.
  • Evenementen in Overbetuwe moeten veilig en gezond zijn.
  • De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen.

Waardevolle samenleving

Werk en inkomen:
Helaas zijn er ook in Overbetuwe mensen die te dicht bij of onder de armoedegrens leven. De ChristenUnie vindt dat niemand in Overbetuwe aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.
De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid waarbinnen mensen ook zelf aan perspectief kunnen werken.

Economie:
De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en economie. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt. Als er coöperatieve relaties ontstaan en als werk en vrije tijd in balans zijn. Als groei groen is en grenzen kent en grondstoffen niet verloren gaan maar in een kringloop opnieuw worden ingezet. De ChristenUnie komt op voor lokale ondernemers en stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Energie, klimaat, milieu:
Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van voedsel of materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Materialen die de Schepper ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.

Wonen, ruimte en mobiliteit

Wonen, ruimte en natuur:
Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw.

Mobiliteit:Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau. Lokale nadelige gevolgen van dit beleid (zoals bij Knoop 38, railterminal) moeten op een goede manier met bewoners in de omgeving worden opgelost.