Inbreng bij de Kadernota: Samen recht doen

plas dras meilanden.jpg
Gerdien Maaijen.JPG
Door Gerdien Maaijen op 5 juli 2023 om 09:00

Inbreng bij de Kadernota: Samen recht doen

Onderstaande bijdrage gaf ik bij de raadsvergadering van 4 juli over de kadernota. Kijk hier de bijdrage terug.

Ons uitgangspunt voor deze raadsperiode is Samen Recht Doen. Ik loop deze drie woorden langs.

Eerst: Sámen Recht Doen

De ChristenUnie is blij met de uitvoering van onze motie Steenbreek. Tegels eruit, planten erin, regentonnen in de tuin, lekker praktisch bezig. We hopen dat de portefeuillehouder en ook team duurzaamheid het enthousiasme en dit tempo voor vergroening vasthoudt. Een mooi voorbeeld van doen.

Maar ik noem dit voorbeeld bij Samen. Want voor het indienen van motie Steenbreek bracht onze fractie Steenbreek al heel regelmatig naar voren bij het bespreken van voorstellen. Samen betekent voor onze fractie namelijk ook: luisteren naar inbreng van fracties, zonder dat daar moties of amendementen aan te pas hoeven te komen. Dat lijkt ons nou ook echt Samen Aan Zet.

Eerder hebben we ons afgevraagd hoeveel tijd Samen Aan Zet vraagt voor de invulling van concreet beleid. We merken dat het nu vooral veel vergaderdruk op de raadsagenda geeft. Dat is vrij logisch als Samen Aan Zet meer betrokkenheid vooraf van de raad vraagt. De raad geeft kaders en controleert, het college voert uit. Dat is een vorm van samenwerken. Wij blijven kritisch op de slagvaardigheid van Samen Aan Zet. We kunnen ons goed vinden in het principe van motie 6 van het PvdA om het aantal onderwerpen terug te brengen naar drie. We maken wij daarbij alleen wel liever een andere afweging voor de onderwerpen: armoede & bijstand op maat, grondstoffen, opgroeien en ouder worden.

Samen Récht Doen

Moeilijk om hier keuzes te maken. Recht doen aan de of het één, kan betekenen geen recht doen aan iemand of iets anders. Ik ga toch een poging doen.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat iedereen in Overbetuwe goed en duurzaam kan wonen en leven, op een manier die het beste past bij ieders mogelijkheden. In de kadernota las ik over bijzondere woonconcepten. Wij zien liever dat bijzondere woonvormen, zoals Tiny Houses, eco-wonen en wat ons betreft ook zgn knarrenhofjes, niet langer bijzonder zijn. Anders, niet bijzonder. En als het om wonen gaat, waar is in deze kadernota de aandacht voor doorstroming? Doorstroming en ook betaalbare koopwoningen blijven belangrijk als we willen dat iedereen passend kan wonen.

Onder recht wil ik toch ook de financiën noemen. Er komen na 2025 zgn ravijnjaren aan. Wij zijn regelmatig kritisch op financiën. We hebben daarom eerder vanavond ook een oproep gedaan voor meer integraal (financiële) afwegingen. Veel van de overwegingen in die motie zijn ook relevant bij de kadernota. Geld tekort is onwenselijk, ongepland geld overhouden is dat ook. Budgetteren in een veranderlijke wereld is een vak en vereist vaardigheid. Het is de kunst van realistisch zijn met gezonde ambities. Wij verwachten dat het college vanaf nu proactief met plannen komt voor een gezonde financiële situatie. Op korte en op lange termijn. We kunnen er niet vanuit gaan dat het rijk onze ravijnjaren vult. En laten we de uitgangspunten op de laatste pagina van de kadernota serieus nemen en toepassen. (1. Ramingen zijn realistisch en volledig, 2 Structurele lasten worden met structurele baten gedekt, 3 Nieuwe uitgaven worden getemperd en zijn alleen mogelijk als bestaand beleid in gelijke mate wordt ingeperkt).

Als laatste: Samen Recht Dóen

Kinderen en jeugd zijn vaak goed in ‘gewoon’ doen. Ze hebben goede ideeën, waar ik als volwassene niet aan denk. Zoals Tom, die in deze zaal was met de raad de scholen in en zijn idee deelde: watertappunten bij trapveldjes en speeltuinen, omdat je van al het buiten spelen en rondrennen dorst krijgt. Waarom staan die er eigenlijk niet? Samen buiten, waar kinderburgemeester Thijmen ‘gewoon’ werk van maakte. En kinderlintjes van onze kersverse kinderburgemeester Kate, wat een goed idee!

Laten wij een voorbeeld nemen aan het doen van kinderen en jongeren. En hen betrekken bij de keuzes die we als gemeente maken. ‘Gewoon doen’ klinkt makkelijker dan het is, weet ik uit ervaring. Een aantal raadsleden probeert namelijk al kinderen en jongeren te betrekken bij zaken waar de gemeenteraad over besluit. Het gaat niet vanzelf, maar laten we blijven doen en werk maken van jeugd. Raad én college.

Als laatste wil ik bij doen ook een oproep aan ons allemaal in Overbetuwe doen. Om te blijven herdenken, beseffen en beleven. Wij zijn blij om dit onderwerp duidelijk in deze kadernota terug te zien. In 2024 herdenken we 80 jaar Airborne en in 2025 80 jaar bevrijding. Maar lustrumjaar of niet, vrijheid en dankbaarheid voor vrijheid is iets om ieder jaar te koesteren. Met Oekraïne in gedachten is het makkelijker om daar een voorstelling bij te maken. En als ik het net had over betrekken van jeugd, dan geeft ook juist herdenken, beseffen en beleven een kans voor het betrekken van onze jeugd. Dus laten we ons daar allemaal actief voor blijven inzetten.

Samen Recht Doen, er valt nog veel meer over te zeggen. Over eerst stappen, trappen en OV en dan de personenauto, over voldoende laadpalen, over werken, leren en zinvol bezig zijn voor statushouders en vluchtelingen, zorgen over optrekkend drugsafval, over grip op verbonden partijen. Zaken waar we graag over zouden spreken, maar we moeten ergens stoppen. We nemen het mee. De ChristenUnie blijft zich richten op samen recht doen, we hopen dat de raad en het college met ons meedoet.