Schriftelijke vragen over veerdiensten in Overbetuwe

_BW80312_HDR.jpg
Gerdien Maaijen.JPG
Door Gerdien Maaijen op 10 juni 2023 om 18:00

Schriftelijke vragen over veerdiensten in Overbetuwe

Gerdien Maaijen heeft samen met Janita Hanekamp-Janssen (D66 Overbetuwe) vragen gesteld over de veerdiensten in Overbetuwe:"Veerdiensten zijn voor een gemeente als Overbetuwe, omringd door water, belangrijk. Daarom vragen we het college meer helderheid te geven over hun plannen om veren toegankelijk te houden als het Verenfonds in Gelderland mogelijk stopt."

Inleiding/aanleiding

  • Provincie Gelderland heeft het voornemen om de Stichting Gelderse Veren (beter bekend als het Verenfonds) te ontmantelen, waardoor oevergemeenten per 2024 geen beroep meer kunnen doen op dit fonds inzake een vergoeding van 80% van de subsidie die gemeenten op hun beurt verlenen aan Gelderse veren;
  • De gemeenteraad van Wageningen heeft in verband met de ontmanteling in april 2023 besloten om per 1 mei 2023 het fietstarief op het Lexkesveer te verhogen van €1,10 naar € 1,50 en het tarief voor voetgangers te verhogen naar € 1,-, waarbij de tarieven van 40-rittenkaarten (vooralsnog) ongewijzigd blijven;
  • De gemeenteraad van Wageningen overweegt om mogelijk later dit jaar om ook de tarieven van meerdere rittenkaarten te verhogen, wat financiële consequenties zal hebben voor Overbetuwse inwoners die (regelmatig) gebruikmaken van het Lexkesveer, met name schoolgaande kinderen.

Onze vragen

  1. In Overbetuwe zijn meerdere veerponten actief. Welke (financiële) impact heeft het besluit van de provincie om het verenfonds te ontmantelen op de exploitatie van alle veerdiensten in Overbetuwe? En is het college hierover in gesprek met de provincie
  2. Welke afspraken heeft het college (gemaakt) met de andere oevergemeenten van de veerdiensten in Overbetuwe met betrekking tot het voornemen van de provincie om het verenfonds te ontmantelen, bijvoorbeeld over eventuele tariefswijzigingen?
  3. Wat heeft het college van Overbetuwe specifiek ondernomen richting het college van Wageningen in verband met het verhogen van de fiets- en voetgangerstarieven van het Lexkesveer per 1 mei 2023?
  4. Wat is het college van plan om richting het college van Wageningen te ondernemen met betrekking tot de (financiële) impact van de verhoogde tarieven per 1 mei 2023 en mogelijke verdere verhogingen voor Overbetuwe, bijvoorbeeld schoolkinderen en fiets- en voetrecreanten?
  5. Welke cijfers zijn bekend over kinderen (en eventueel ouders) die in Overbetuwe jaarlijks gebruikmaken van veerdiensten naar scholen in andere gemeenten, uitgesplitst naar basis- en voortgezet onderwijs?
  6. Welke cijfers zijn bekend over recreanten die jaarlijks van en naar Overbetuwe gebruik maken van de verschillende veerdiensten, uitgesplitst naar auto’s/motoren, fietsers en voetgangers?

Ingediend door Gerdien Maaijen (ChristenUnie Overbetuwe) en Janita Hanekamp – Janssen (D66 Overbetuwe). De vragen en te zijner tijd de beantwoording van het college is ook hier te lezen.