Inbreng begrotingsvergadering ChristenUnie

Kleingeld.jpg
Gerdien Maaijen.JPG
Door Gerdien Maaijen op 10 november 2022 om 20:42

Inbreng begrotingsvergadering ChristenUnie

Ieder jaar in november is het tijd voor de jaarlijkse begrotingsraad. In die vergadering spreekt de gemeenteraad in twee rondes (1e en 2e termijn) over alle plannen en financiën voor het volgende jaar.

Vorig jaar werd Gerdien Maaijen aan het begin van de begrotingsraad geïnstalleerd als raadslid. De raadsvergadering van 8 november was dus haar tweede begrotingsraad. Dit jaar riepen we op om ons aan te sluiten bij Stichting Steenbreek. We zijn heel blij dat de hele gemeenteraad en het college deze oproep steunt! 

Hieronder kunt u haar inbreng namens onze fractie lezen. Mocht u hier vragen of opmerkingen hebben, of iets anders met onze fractie willen delen, dan horen wij graag van u!

Begroting 2023 – 1e termijn

Bij behandeling van kadernota 2023 zag de ChristenUnie wel wat wolken aan de zonnige, blauwe lucht. Onze zorgen zijn nog steeds relevant. Financieel ziet de begroting er op zichzelf goed uit, ondanks de kostenstijgingen. En ondanks dat niet van alle ideeën duidelijk is wat deze betekenen. Maar, zijn er voldoende mensen om alle plannen uit te werken en zijn er daarna voldoende mensen en middelen om die plannen ook uit te voeren? Dat is voor alle onderdelen belangrijk: duurzaamheid, wonen en op sociaal vlak. Vanuit dat perspectief is het voor de ChristenUnie niet op voorhand logisch om meer diensten zelf te gaan uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het aanstellen van een ombudspersoon. En gaan we in de uitvoering daadwerkelijk zoeken naar creatieve oplossingen, vooral als het gaat om initiatieven die meerdere taakvelden betreffen? En hoe kunnen we bijvoorbeeld jeugd beter betrekken?

Vanuit de raad liggen er verschillende amendementen en moties nav de plannen voor volgend jaar. Ik zal eerst ingaan op ideeën die we steunen en daarna deel ik de onderwerpen waar we vragen over hebben.

Eerst, welke ideeën steunen we? Dat zijn er meerdere, ik licht er 2 uit.

  1. Eerst heel concreet meer daadkracht: meer groen in plaats van tegels. Juist ook in onze eigen tuinen en op onze eigen balkons. In het coalitieprogramma is het gedachtegoed van Steenbreek opgenomen. Het gedachtegoed steunen, lijkt iets anders dan meedoen met Steenbreek. De ChristenUnie spreekt al jaren uit dat we graag bij Steenbreek willen aansluiten. Dat hebben wij ook bij bespreking van kadernota 2023 nog expliciet aangegeven. Tot nog toe, heeft Overbetuwe zich niet aangemeld en is dat voornemen ook niet terug te vinden in de plannen. Ook zien we geen concrete voorstellen om zelf aan de slag te gaan met het gedachtegoed. Stichting Steenbreek is al vanaf 2015 bezig om inwoners te stimuleren hun tuinen te vergroenen. Waarom willen wij als Overbetuwe zelf bedenken hoe we dat kunnen doen, als we kunnen aansluiten bij een bestaand initiatief? Waarom nóg langer wachten met iets waar we snel mee kunnen starten? De kosten van Steenbreek zijn beperkt. De voordelen zijn groen en sociaal. Baat meedoen niet, dan schaadt het zeker ook niet. Samen met de PvdA, D66 en GL vindt de ChristenUnie dat we nú moeten aansluiten bij Steenbreek om samen met onze inwoners letterlijk meer groene meters te maken.

  2. We dienen ook een aantal andere moties mede in. De meeste van die moties gaan over wonen en huisvesting voor het onderwijs: voor de ChristenUnie is het belangrijk dat iedereen in Overbetuwe goed en duurzaam kan wonen, op een manier die het beste past bij ieders mogelijkheden. Met ook snel duidelijkheid voor woonwagenbewoners over de toewijzing van toekomstige standplaatsen. En bewogen gastvrijheid voor vluchtelingen. En ook al is naar school gaan en sporten iets anders dan wonen: onze jonge inwoners brengen veel tijd door op school en bewegen is belangrijk. Voldoende en goed onderdak voor onderwijs & sport, zoals doorpakken met de Kruisakkers, verdient daarom aandacht.

Dan, over welke voorstellen hebben wij nog vragen?

  1. Er ligt een heel aantal voorstellen van BOB, met name over sociale vraagstukken en klimaat. We kunnen ons zeker vinden in de intenties die hieronder liggen. Maar, alle moties samen vragen behoorlijke inzet van de ambtenaren in de eerste helft van 2023. Wij gaan er vanuit dat de begroting en uitvoeringsagenda realistisch opgesteld zijn, passend bij het aantal ambtenaren en hun beschikbaarheid. Het kan niet de bedoeling zijn om de belasting van medewerkers onbeperkt op te voeren. Dus, wat betekenen al deze extra verzoeken samen voor de uitvoering van alle andere plannen? We hebben deze vraag al aan BOB gesteld. We horen ook graag hoe het college naar het geheel van de tijdslijnen uit de moties kijkt. Verder worden er op een aantal punten in de toelichting stellige uitspraken gedaan, waar wij een duidelijke onderbouwing missen. Eén voorbeeld: in de visie sociale basis wordt aangegeven dat welzijnsorganisatie Forte steeds meer regionaal gaat werken terwijl vraagstukken ook vragen om inzoomen op onze wijken en dorpen en dat een heldere opdracht daarom nodig is. Daaruit kan de indruk worden gewekt dat Forte mogelijk niet goed functioneert. Wat ons betreft is Forte door de inzet van lokale teams goed verbonden met Overbetuwe. Deze formulering in de motie zal voor ons een reden zijn om niet in te stemmen met dit voorstel.

  2. Het amendement van GL over het verhogen van de inkomensgrens voor energietoeslag is zeker een voorstel wat erg aansluit bij de ChristenUnie. Het bedrag dat nodig is voor het verhogen van de inkomensgrens is erg hoog en gaat alleen om een verhoging in 2023. Het hoge bedrag is niet het belangrijkste wat ons tegenhoudt om dit voorstel te steunen. Wat gebeurt er als volgend jaar blijkt dat de toeslag nodig blijft en blijft bestaan? Wat ons betreft wordt zo’n verhoging dan niet zomaar teruggedraaid. Maar is volhouden dan financieel haalbaar? Wij willen graag eerst meer duidelijkheid over de impact en eventuele haalbaarheid van dit voorstel op de lange termijn.

Afsluitend: alleen maar zonnig weer is niet realistisch en niet groeizaam. Hier en daar wolken en een regelmatige bui is helemaal niet erg, soms zelfs nodig. Voor onze extra groene tuinen bijvoorbeeld. Het is alleen wel van belang, om sámen het weer goed in de smiezen te houden. Om verschillende maatregelen in te brengen, te bespreken en te besluiten over wat nodig is; om sámen zo goed mogelijk voorbereid en zo snel mogelijk in de beste richting voor onze inwoners, bedrijven en verenigingen te bewegen. De ChristenUnie hoopt dat we daar, mét elkaar, zowel raad als college, op gericht blijven. Tot zover onze bijdrage, voorzitter.

2e termijn

Wij zijn blij met de positieve reactie van het college op motie 17 Steenbreek en hopen op brede ondersteuning van de andere fracties.

In aanvulling op de moties en amendementen die de ChristenUnie al mede indient, zal onze fractie ook amendement 5 beperking OZB-stijging, amendement 2 dierenwelzijn van GL en Motie 5 klimaatadaptatie en groenstructuur van BOB steunen.

Tijdens de schorsing gaf de portefeuillehouder financiën aan dat hij de intentie had om in de 1e termijn aan te geven dat de financiën op langere termijn voldoende ruimte geven voor amendement-3 om de inkomensgrens te verhogen naar 130%. Met instemming van de wethouder, deel ik zijn reactie in deze termijn en naar aanleiding daarvan zullen wij amendement 3 steunen.

De moties van BOB met betrekking op de sociale onderwerpen zullen wij niet steunen, voornamelijk omdat wij de gevraagde tijdslijnen gezamenlijk en in relatie tot de overige moties en amendementen die wij steunen, niet realistisch vinden.

Als laatste wil ik graag nog ingaan op amendement 4, het Regenboog-amendement van GL. De ChristenUnie begrijpt de behoefte aan bezinning op acceptatie- en inclusiviteitsbeleid van mensen in onze gemeente. Ook wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in Overbetuwe welkom en geaccepteerd voelt. Het gaat de ChristenUnie echter te ver om via dit amendement een beleidskeuze voor regenbooggemeente te maken en ook meteen over te gaan tot uitvoering van beleid dat nu nog niet bestaat. Wij zullen daarom tegen dit amendement stemmen.