Bijdrage Kadernota 2022

DSC_8051_1[1].jpgwoensdag 07 juli 2021 10:15

Hieronder volgt de bijdrage van de ChristenUnie door ons gemeenteraadslid Hanny van Brakel, aan de Kadernota 2022

Kadernota 2022 Bijdrage van de ChristenUnie

Geachte voorzitter, leden van de raad

Vandaag de laatste Kadernota van deze raadsperiode.

Het was en is opnieuw een bijzonder jaar. Vorig jaar was er alleen een Kaderbrief. De financiële gevolgen van de Covid-crisis zijn zichtbaarder geworden, en lijken op dit moment mee te vallen. Daarnaast was er de dringende opdracht van de Provincie om een sluitende begroting aan te leveren. Er is veel aandacht en inzet geweest bij de uitvoering van alle maatregelen en ombuigingen die genomen moesten worden. Inmiddels zijn we samen via spoor 0, 1 en 2 gekomen tot een sluitende meerjarenbegroting. Dat was een zorgvuldig proces.

De keuzes die voorgesteld worden zijn transparant en goed gemotiveerd. Ook waar wel en niet voor gekozen is. Er is per situatie een zorgvuldige afweging gemaakt. Dat was ook de insteek van de ChristenUnie bij de Kaderbrief van vorig jaar. De negatieve gevolgen voor het welzijn van onze inwoners zijn daardoor beperkt en minimaal gehouden. Wij zijn daar tevreden over. Complimenten daarvoor!

Er zijn enkele amendementen op de beslispunten van deze Kadernota ( punt 3/over de zorg/ punt 5a de alg reserve. 0,5 miljoen ipv 1milj. ) en ook nog enkele andere amendementen en moties om deze kaders aan te passen.

Met uiteraard de uitkomst dat de meerjarenbegroting in November sluitend moet zijn.

In de voorliggende beleidsvoornemens bij de programma’s kan de ChristenUnie zich prima vinden

De volgende items wil ik daarom noemen met bij sommige daarvan een enkele opmerking.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

De richting van het ambitiedocument, sociale slimme en schone mobiliteit, van aanbod gericht naar vraaggericht. Bereikbaarheid is een belangrijk doel. Een goede aansluiting vanuit de dorpen naar de stations/knooppunten vinden wij hierbij nog een belangrijk aandachtspunt. En ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De actieagenda gaat in 2022 in uitvoering samen met de inwoners, bedrijven en de Groene Metropool regio Arnhem Nijmegen en de Provincie. Deze ambities van de Groene Metropool vragen om keuzes en investeringen. Wij zijn blij dat door het Initiatiefvoorstel van CU en PvdA. om het raadsrapporteurschap goed te organiseren ,( aangenomen in februari) de benoemde rapporteurs het proces met de diverse verbonden partijen namens onze raad zorgvuldig kunnen begeleiden en sturen.

Programma 4 Onderwijs

Door Covid is er veel aandacht voor onderwijsachterstanden Er komen extra middelen, en het is belangrijk om deze op een verantwoorde manier in te zetten. Het is nodig om dit dus goed te monitoren. De versterking van de samenhang tussen onderwijs en jeugdhulp is belangrijk, daarbij extra inzet op preventie en vroeg signalering van problemen en leerplicht en zorgplicht.

Programma 6 Sociaal Domein.

De uitgaven zijn enorm en het is nodig om de kosten terug te dringen. Er zijn 18 maatregelen vastgesteld waardoor we willen waarborgen dat de uitgaven passen binnen de uitgangspunten ,en dat de doelen die we hebben vastgesteld wel bereikt worden: Betaalbare en goede ondersteuning van al onze inwoners/ dichtbij, bereikbaar en van goede kwaliteit. Zoals de ChristenUnie vorig jaar bij de begrotingsbehandeling al heeft gemeld, goede zorg is passende zorg. Met de juiste prioriteiten: meerjarige afspraken met aanbieders en minder administratieve last.

Het is goed om te zien dat er nu een totaal budget is ipv deelbudgetten zoals de ChristenUnie al vaker heeft voorgesteld : om de budgetten te ontschotten.

Ook voor deelname aan het maatschappelijk leven bij armoede beleid en bij schuldhulpverlening wordt gelukkig steeds meer preventief ingezet en maatwerk gegeven wat past. Om zelf de organisatie van het Beschermingsbewind op te nemen juichen wij toe, Ook al eerder hebben wij hier vragen over gesteld ivm de hoge kosten.

Er is een amendement om Beslispunt 3 te schrappen, omdat deze beslissing ten koste zou gaan van de kwaliteit van de zorg. Dit moet niet zo zijn ,Ik hoor dus graag de reactie van de wethouder op dit amendement..

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

Ook in het verleden heeft de ChristenUnie zich ingezet tegen overmatig alcoholgebruik. De ambities uit het preventie akkoord uit 2018 van staatsecretaris Blokhuis op: rookvrij, alcohol/drugsgebruik, overgewicht en bewegen is een goede zaak. Jammer genoeg zijn de doelstellingen voor 2020 niet allemaal gehaald (las ik vanochtend in de krant) maar het is de moeite waard om op in te zetten en zal de gezondheid van onze inwoners zeker bevorderen.Ook mantelzorg, en ouderengezondheidszorg blijven essentieel. Een aandachtspunt in deze tijd blijft nog steeds: de frisse scholen: goede ventilatie en gezond binnenmilieu van de klaslokalen. Aandacht ook voor de eenmalige subsidie die verstrekt wordt voor de gevolgen van Covid voor welzijn en leefstijl, om die goed in te zetten.

Op elk beleidsterrein is met betrekking tot duurzaamheid winst te behalen. Energiebesparing is een belangrijk onderwerp, maar ook waterberging en afvoer, biodiversiteit( mooi dat de bermen maar gedeeltelijk worden gemaaid) en circulaire economie zijn speerpunten van de CU: hergebruik van grondstoffen is noodzakelijk ivm schaarste die zal ontstaan. De investering voor een circulair ambachtscentrum is nu niet aan de orde ivm onze financiële situatie. Maar uiteraard staat de ChristenUnie achter de doelstelling om deze in de nabije toekomst te realiseren.

De financiële positie

Zoals ik begon, wij zijn tevreden met de voorstellen en resultaten die hier voorliggen mbt het sluitend maken van de meerjarenbegroting.

De ombuigingen in de primaire programma’s zijn duidelijk in beeld gebracht.

Ook de taakstellende bezuiniging op de ambtelijke organisatie heeft daar een belangrijke bijdrage aan gegeven.

Wel moet er geïnvesteerd worden in kwaliteit van de organisatie, ook zeker in ICT en informatiebeveiliging. Dank voor de duidelijke uitleg van de secretaris op 15 juni jl.

Uiteraard zijn er nog risico’s en veel onzekerheden voor de toekomst. Maar gelukkig ook kansen. We hopen dat er zeker extra geld komt voor de jeugdzorg En van het nieuwe kabinet maatregelen om de opschalingskorting op de algemene uitkering deels te schrappen.

We blijven optimistisch en hopen in November op een positieve aangepaste raming in de begroting 2022.

De ChristenUnie wacht de beraadslagingen en beantwoording en reacties af.

Tot zover mijn eerste termijn, dank u wel voorzitter,

J.J. van Brakel-Huijgen ,

fractievoorzitter van de ChristenUnie

6 juli 2021.

« Terug